mandag 14. mai 2012

Tips i forbindelse med skriftlig eksamen i norsk

onsdag 2. mai 2012

Fusk og plagiering ved eksamen - hva er det og hvilke følger kan det få?

Følgende ble lagt ut på Utdanningdirektoratets sider idag, og jeg kopierer rett og slett inn hele teksten. Du finner tekstenlag ut  her.


Her finner du informasjon om hva som er fusk og hva som er plagiat til sentralt gitt eksamen, hvilke hjelpemidler som er tillatt og hvilke konsekvenser fusk og plagiat kan få.
  • Artikkel
  •  
  • Publisert: 02.05.2012

Hva er fusk?

Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk.
Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

Hvilke hjelpemidler er lov og ikke lov?

Til sentralt gitt skriftlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt, med noen unntak.
Det er fusk å bruke internett, kommunisere med andre, ta i bruk oversettelsesprogrammer i norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråk.
I matematikk, fysikk, kjemi og biologi er det i tillegg fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er:
  • privatisten eller eleven kan få eksamen i faget annullert
  • eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget
  • i videregående opplæring får ikke privatisten eller eleven lov til å gå opp til eksamen som privatist før tidligst ett år etter den annullerte eksamenen (forskrift til opplæringsloven § 3-37)

Hvem har ansvaret?

Det er skoleeier som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av sentralt gitt skriftlig eksamen (forskrift til opplæringsloven § 3-28). En viktig del av dette er å sikre at eksamen blir gjennomført i tråd med regelverket for eksamen. Det er derfor viktig at skolene informerer privatistene og elevene om konsekvensen av å fuske til eksamen.

Hva er plagiat?

Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.
Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen er det ikke plagiat å bruke kilder, men dersom kilder brukes, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i vurderingsveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

Hva er konsekvens av plagiat til eksamen?

Dersom privatisten eller eleven ikke oppgir kilder han/hun har brukt til eksamen eller bare klipper og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav måloppnåelse. Da viser ikke privatisten eller eleven selvstendig kompetanse til eksamen, og besvarelsen kan få en lav karakter.

Fusk i opplæringa

Til prøver som gjennomføres i opplæringen er regler for hjelpemiddelbruk fastsatt på den enkelte skole, eller på skoleeiernivå. Prøver underveis i opplæringen har andre formål enn å prøve elevenes sluttkompetanse, slik eksamen skal gjøre. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre prøver gjennom skoleåret uten tilgang til hjelpemidler. På slike prøver vil det være fusk å benytte hjelpemidler.